نظام کنترل کیفیت

انجام خدمات مهندسی نه تنها باید دقیق و حائز کیفیت مناسب و مطلوب باشد بلکه باید بهترین راه حلهای اقتصادی را با رعایت ملاحظات زیست محیطی ارائه نماید. لذا این مهندسین مشاور در طول دوره سی ساله فعالیت خود نسبت به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی اقدام نموده و در حال حاضر با تطبیق این سیستم با الزامات دقیق و سختگیرانه ISO 9001:2008 نسبت به اخذ گواهینامه فوق اقدام نموده است. کنترل کیفی انجام خدمات مهندسی، راهکاری دینامیکی است که باید قبل از شروع خدمات و در طی دوره انجام آن بکار گرفته شود. سیکل کنترل کیفی انجام خدمات در این مهندسین مشاور در سه سطح هدایتگر طرح، مدیر طرح و کمیته تصویب بشرح ذیل انجام می‌پذیرد:

کمیته تصویب

جهت اطمینان و کنترل نهایی خدمات مهندسی کمیته تصویب طرح متشکل از هدایتگر طرح، مدیر طرح و کارشناسان ذیربط تشکیل می‌گردد. در این کمیته مرور کلی بر مراحل انجام طرح و نتایج حاصله انجام می‌شود و اصلاحات نهایی در صورت نیاز اعمال می‌گردد.

مدیر طرح

مدیر طرح در انجام کیفی خدمات مهندسی نقش اساسی را بعهده دارد. مدیر طرح علاوه بر نظارت کلی و ارائه دیدگاه‌های کی انجام مطالعات، نظارت دقیق بر اجزای مختلف خدمات مهندسی را بصورت مستمر و همه جانبه در طی دوره طرح بعهده دارد.

هدایتگر طرح

هدایتگر طرح بر اساس اختیارات اداری و مالی و تجربه کاری خود و در چارچوب مواردی همچون تعیین راهبرد کلی انجام مطالعات، ارائه دیدگاه‌های کلی و تخصیص نیروی انسانیو تجهیزات مورد نیاز نسبت به کنترل کیفی و انجام مناسب خدمات اقدام می‌نماید.