این بخش عهده‌­دار انجام کلیه مراحل مطالعاتی و اجرایی خدمات مهندسی مشاور در طرح‌­های آب و فاضلاب می‌باشد. مطالعه و طراحی طرح­‌های تأمین آب از منابع مختلف، با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی، از تخصص­‌های پرکاربرد این بخش است. طراحی و تهیه نقشه‌­های اجرایی اجزای مختلف طرح‌­ها، شامل خطوط انتقال آب، شبکه‌­های توزیع آب، شبکه­‌های جمع‌­آوری فاضلاب، سیستم‌­های دفع آب‌­های سطحی، تصفیه­‌خانه­‌های آب و فاضلاب، تلمبه­‌خانه­‌ها، تأسیسات آب‌رسانی، ابنیه مورد نیاز طرح، مخازن آب زیرزمینی و هوایی، سیستم­‌های ابزار دقیق و سامانه­‌های کنترل از راه دور از جمله فعالیت‌های این مجموعه است.

پروژه‌های آب و فاضلاب

ردیفنام پروژهنام کارفرما
۱طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر سرابآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۲طرح جامع آبرسانی مرحله اول و دوم شهر سرابآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۳مطالعات مرحله اول آبرسانی شهر بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۴مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۵خدمات مرحله سوم طرح جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب شهر سرابآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۶خدمات مرحله سوم طرح جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب شهر بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۷مطالعات مرحله دوم طرح شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۸مطالعات مرحله دوم طرح شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۹مطالعات مرحله دوم طرح جامع آبرسانی سرابآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۰بازبینی مطالعات مرحله دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۱بازبینی مطالعات مرحله دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۲نظارت عالیه و کارگاهی طرح تأمین آب شرب شهر سرابآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۳نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای طرح تأمین آب، خطوط انتقال و مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی بستان آبادآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۴خدمات مرحله سوم-نظارت عالیه و کارگاهی طرح شبکه جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب آذرشهرآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۵بازبینی مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر آذرشهرآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۶مطالعات مرحله سوم طرح آبرسانی شهر های استان و روستاهای متصل به شبکه آب شهریبه غیر از کلانشهر تبریز و شهر سهندآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۷مطالعات مرحله سوم طرح آبرسانی شهر های استان و روستاهای متصل به شبکه آب شهریبه غیر از کلانشهر تبریز و شهر سهندآب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۱۸مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه قره قاسملوآب و فاضلاب استان اردبیل
۱۹مطالعات مرحله اول شبکه توزیع و مخازن ذخیره کامیارانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۰مطالعات مرحله اول شبکه توزیع و مخازن ذخیره دیواندرهآب و فاضلاب استان کردستان
۲۱مطالعات بازنگری مرحله اول و انجام مرحله دوم طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب مریوانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۲مطالعات طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر دهگلانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۳الحاقیه شماره ۱ قرارداد ۱۵۰۴۰/۱۰ با موضوع خدمات مرحله سوم نظارت بر کارهای اجرایی طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب مریوانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۴مطالعات مرحله اول کاهش آب به حساب نیامده مریوانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۵مطالعات اصلاح، بازسازی، توسعه شبکه و خطوط انتقال آب شرب آبرسانی شهر سنندجآب و فاضلاب استان کردستان
۲۶الحاقیه قرارداد ۱۳۶۰۲/۱۰ با موضوع خدمات مرحله سوم طرح اصلاح،بازسازی و توسعه شبکه خطوط انتقال آب شرب شهر سنندجآب و فاضلاب استان کردستان
۲۷مطالعات طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستاهای ۹ گانه اطراف دریاچه زریوارآب و فاضلاب استان کردستان
۲۸مطالعات توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر دهگلانآب و فاضلاب استان کردستان
۲۹اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه و خطوط انتقال  آب شرب شهر کامیارانآب و فاضلاب استان کردستان
۳۰مطالعات توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی طرح جمع آوری و فاضلاب روستاهای ۹گانه اطراف دریاچه زریوارآب و فاضلاب استان کردستان
۳۱اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه و خطوط انتقال  آب شرب شهر مریوانآب و فاضلاب استان کردستان
۳۲مطالعات آب یابی روستاهای سنندجآب و فاضلاب روستایی استان کردستان
۳۳مطالعات مرحله اول آبرسانی روستاهای سنندجآب و فاضلاب روستایی استان کردستان
۳۴خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان و الحاقیه قرارداد نظارت با موضوع بازنگری مطالعات فاضلاب مریوانآب و فاضلاب استان کردستان
۳۵خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب روستاهای ۹گانه اطراف دریاچه زریوارآب و فاضلاب استان کردستان
۳۶نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب شهر دهگلانآب و فاضلاب استان کردستان
۳۷مطالعات مرحله اول کاهش آب به حساب نیامده سنندجآب و فاضلاب استان کردستان
۳۸ مطالعات طرح شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب شهر فارسان( بازنگری مرحله اول،تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه در مرحله دوم)شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۳۹مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین، انتقال و شبکه توزیع آب شهر هفشجانشرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۰مطالعات طرح شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب شهر جونقان(مطالعات مرحله اول و دوم)شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۱مرحله سوم مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر فارسانشرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۲خدمات مهندسی مرحله سوم طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر جونقانشرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۳بازنگری طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر فارسانشرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۴خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی) طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر فارسانآب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
۴۵مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی ۷۵ روستای اروند کنار آّباداناستانداری خوزستان
۴۶مطالعات مرحله دوم قسمتی از طرح جامع آبرسانی به شهر های جنوب شرق استان خوزستانسازمان آب و برق خوزستان
۴۷نظارت عالیه و کارگاهی اجرای ۲۹ کیلومتر لوله فولادی ۱۵۰۰ میلیمتری از محل سد کوثر تا تصفیه خانه مرکزی جنوب شرق خوزستانسازمان آب و برق خوزستان
۴۸مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تفضیلی اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شهر ماهشهرسازمان آب و فاضلاب خوزستان
۴۹نظارت بر عملیات بر اجرای طرح شبکه اصلاح توزیع و انشعابات خانگی آب بخشی از مناطق شریغی و ۲۱۸ دستگاه  شهر ماهشهرسازمان آب و فاضلاب خوزستان
۵۰مطالعات طرح انشعابات آب محوطه دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهیدبهشتی
۵۱مطالعات تأسیسات زیربنایی پردیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی
۵۲مرحله دوم مطالعات طرح شبکه جمع آوری تصفیه و دفع فاضلاب و شبکه توزیع آب مشروب در پردیس واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسلامی
۵۳انجام مطالعات مرحله دوم آّبرسانی ۷ روستای بخش کن و تکمیل طرح شبکه جمع آوری فاضلاب روستای امامزاده داود در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه ۳ تهرانشرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران
۵۴نظارت بر اجرای پروژه های حوزه معاونت مهندسی و توسعهشرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران
۵۵مطالعات شبکه فاضلاب فرودگاه مهرآبادشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
۵۶مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی شهر طالقانآب و فاضلاب غرب استان تهران
۵۷مطالعات تامین آب شهر های نظر آباد و هشتگردشرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
۵۸مطالعات طرح جامع آبرسانی مرحله اول و دوم شهر هشتگردشرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
۵۹مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شهرک طالقانآب و فاضلاب غرب استان تهران
۶۰مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شهرستان ساوجبلاغ(شهرهای هشتگرد و نظرآباد)آب و فاضلاب غرب استان تهران
۶۱مطالعات زهکشی ، جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب فرودگاه بیرجندشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
۶۲خدمات مهندسی مرحله سوم طرح شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب شهر الشترشرکت سهامی آب و فاضلاب استان لرستان
۶۳نظارت بر اجرای طرح اصلاح شبکه آب شهر الشترشرکت آب و فاضلاب استان لرستان
۶۴خدمات مهندسی طرح شبکه جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب شهر الشترشرکت آب و فاضلاب استان لرستان
۶۵مطالعات مرحله شناسایی ایشتگاه پمپاژ روستاهای ولیعصر، دمرود افرینه شهرستان پلدخترسازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
۶۶مطالعه تجمعی ایستگاه های پمپاژ بالای ۱۰۰ لیتر روستای جایدر شهرستان پلدخترسازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
۶۷بازنگری و بهنگام سازی و اصلاح مطالعات پروژه احداث ایستگاه پمپاژ چولهول شهرستان پلدخترسازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
۶۸نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژ چولهول شهرستان پلدخترسازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
۶۹مطالعات فاز یک  دو پروژه زهکشی، جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه خرم آبادشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
۷۰خدمات مهندسی مرحله سوم آبرسانی دانشگاه یزد(احداث مخازن ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعبی با خط انتقال)دانشگاه یزد
۷۱مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی روستای قره قاسملوی بیله سوارآب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
۷۲مطالعات آبرسانی در شهرستان تبریز و  روستاهای تحت پوشششرکت سهامی آب و فاضلاب استان آذربایچان شرقی