ردیف نام پروژهنام کارفرما
۱مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر آق قلااستانداری گلستان
۲مطالعات بازنگری مرحله اول و خدمات مرحله دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر بندر ترکمناستانداری گلستان
۳مطالعات مرحله اول و دوم زهکشی و بهسازی اراضی حسن آباد شاملو و نظارت بر طرح مذکوراداره کل کشاورزی و عمران روستایی استان همدان
۴بازنگری مطالعات فاز ۱ و ۲ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی غازان واحد بویلاپوش به وسعت ۳۸۵۰ هکتاروزارت جهاد کشاورزی
۵طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقیوزارت جهاد کشاورزی
۶طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شیبلو استان آذربایجان غربیوزارت جهاد کشاورزی
۷مطالعات آبیاری و کشاورزی اراضی تحت ایستگاه های پمپاژوزارت کشاورزی
۸مطالعات طرح پوشش و بهسازی اراضی بخش های ۱ و ۲ کشت و صنعت دامپروری مغانوزارت کشاورزی
۹مطالعات مرحله دوم طرح  پوشش و بهسازی شبکه های فرعی آبیاری اراضی زراعی کشت و صنعت مغانوزارت کشاورزی
۱۰مطالعات طرح توسعه نیشکر و صنایع وابسته در استان خوزستانشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی-واحد کشت و صنعت حکیم فارابی
۱۱خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پیمان ساختمان ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری واحد فارابیوزارت کشاورزی-شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی-واحد کشت و صنعت فارابی
۱۲خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی) بر بخش های اجرایی واحد فارابیوزارت کشاورزی-شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی-واحد کشت و صنعت فارابی
۱۳مطالعات مرحله دوم و سوم طرح احداث زه آب بر واحد فارابی و شرق و تأسیسات وابستهشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی-واحد کشت و صنعت حکیم فارابی
۱۴راهنمای برنامه ریزی آبیاری و توزیع و تحویل آب در شبکه های اصلی و فرعیوزارت نیرو
۱۵خدمات مهندسی در مورد تهیه طرح و مشخصات اجرایی( مرحله دوم) و انجام مناقصه و نظارت در اجرا و دوره تضمین (مرحله سوم)وزارت کشاورزی
۱۶مرحله سوم خدمات مشاوره طرح جامع آب و آبیاری فضای سبزواحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
۱۷مطالعات بازنگری مرحله اول بهره گیری از منابع آب و تغذیه مصنوعی اراضی تحت پوشش رودخانه خررودسازمان آب منطقه ای تهران
۱۸مطالعات بازنگری مرحله اول بهره گیری از منابع آب و تغذیه مصنوعی اراضی تحت پوشش رودخانه حاجی عربسازمان آب منطقه ای تهران
۱۹مطالعات بازنگری مرحله اول بهره گیری از منابع آب و تغذیه مصنوعی اراضی تحت پوشش رودخانه خررودسازمان آب منطقه ای تهران
۲۰مطالعات بازنگری مرحله اول بهره گیری از منابع آب و تغذیه مصنوعی اراضی تحت پوشش رودخانه حاجی عربسازمان آب منطقه ای تهران
۲۱خدمات مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی طرح ساماندهی نظام بهره برداری و شبکه های آبیاری چاه مزرعه های شرکت تعاونی تولید امام خمینی(سگزآباد قزوین)جهاد کشاورزی استان قزوین