ردیفنام پروژهنام کارفرما
۱مطالعات تعیین حد بستر و حریم مسیل های بیرک باش محله، پیره و پسکن فاروج و مشهد طرقی شیروانشرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
۲مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی عملیات رپر گذاری رودخانه خرتوت به طول ۴۵ کیلومترشرکت آب منطقه ای خراسان شمالی